Om foreningen

BY og LAND i Ulfborg Vemb Området havde 10-års jubilæum i 2013. Foreningen lægger vægt på en harmonisk udvikling i by og på land, både når det drejer sig om et bybillede, et enkeltstående hus eller et bevaringsværdigt landskab.

Vi arbejder på, at vores egn bliver ved med at være et grønt naturskønt område, hvor turismen og naturen går hånd i hånd.

Vi samarbejder med Holstebro Kommunes Planafdeling og byrådsmedlemmerne og alle andre, som føler noget for deres hjemstavn og stedets historie.

Hvorfor BY & LAND?
TV Midt/Vest har lavet en lille udsendelse om vores forening. Udsendelsen giver et indtryk af foreningen og hvordan vi arbejder. Se den her:

I 2008 lavede vi en liste med 82 bygninger fra Thorsminde til Råsted. Disse huse mener vi er interessante i vores kulturmiljø. Derfor er de bevaringsværdige – nogle mere end andre. Holstebro Kommune tog omkring 50 huse med i Kommuneplan 2009, og ejerne har fået besked om, at de ikke uden videre kan ændre på bygningernes udseende uden at tale med kommunen om det.

Vi arrangerer gerne møder med landspolitikere og de folkevalgte i Holstebro storkommune. Vi tager på udflugt til spændende steder sammen med BY og LAND i Holstebro, blandt andet til Hjerl Hede, Musikteateret i Holstebro, Ryssensten, Nørre Wosborg og Fur og laver foredragsmøder med folk, der ved noget om tingene.

Vi er i løbende kontakt med kommunen og har fået plads i kommunens kulturmiljøudvalg. Her kan vi være med til at vogte over værdierne i naturen og kulturen. Vi betragter denne deltagelse i kulturmiljøudvalget som en anerkendelse af vores arbejde.

Bestyrelsen

 • Formand
 • Leif Herman Carøe – Vemb
 • E-mail: LHC@paradis.dk
 • Telefon: 2165 3346
 • Næstformand
 • Peter Amstrup – Bur
 • E-mail: amstrup@mail.tele.dk
 • Telefon: 2013 7011
 • Kasserer
 • Leif Herman Carøe – Vemb
 • E-mail: LHC@paradis.dk
 • Telefon: 2165 3346
 • Sekretær
 • Birte Ranthe – Ulfborg
 • E-mail: ulfborg@anytime.dk
 • Telefon: 9749 1015/2844 9046
 • Thorkil Schmidt – Vedersø
 • E-mail: thorkils@live.dk
 • Telefon: 9733 1228
 • Vibeke Albinus – Husby
 • E-mail: vibekealbinus@gmail.com
 • Telefon: 2575 9508
 • Bent Wolder Mortensen – Ramme
 • E-mail: bentwoldermortensen@gmail.com
 • Telefon: 2739 4144
 • Suppleanter
 • Henrik Hoffmeyer – Holte
 • E-mail: hoffmeyer.holstebro@mail.dk
 • Telefon: 9863 6045
 • Jes Christian Jessen – Holstebro
 • E-mail: karinogjes@hotmail.com
 • Telefon: 6093 0594
 • Revisorer
 • Klavs Kejser Juhl – Thorsminde
 • Søren Outsen – Vemb
 • Revisorsuppleant
 • Inga Schmidt – Vedersø

Vedtægter

§1 Foreningens navn er BY og LAND i Ulfborg Vemb Området.

§2 Foreningen lægger særlig vægt på bevaring samt gode håndværksmæssige og arkitektoniske forbedringer af huse, gårde og bymiljøer samt beskyttelse og bevaring af landskabelige værdier.

§3 For at fremme og beskytte den bygningsmæssige og landskabelige kulturarv i Ulfborg Vemb området holder foreningen sig løbende i kontakt med politikere og embedsmænd i Holstebro Kommune og Regionsrådet, Klosterheden Skovdistrikt, Kystdirektoratet, Naturstyrelsen, organisationer, foreninger og enkeltpersoner. Foreningen samarbejder med andre lokalforeninger under Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

§4 Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, private organisationer, foreninger, selskaber, privatejede firmaer samt offentlige institutioner. Hvert af disse medlemmer, der ikke er i restance i foreningen og har været medlem i mindst tre måneder, har en stemme til den i §5 nævnte generalforsamling.

§5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år i januar kvartal i Ulfborg Vemb området. Generalforsamlingen indkaldes med e-mail eller skriftligt af bestyrelsen med tre ugers varsel.

Ordinær dagsorden er:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning for det forløbne regnskabsår.
 3. Regnskab og status til godkendelse for det forløbne regnskabsår.
 4. Godkendelse af bestyrelsens budgetforslag herunder fastsættelse af kontingent j.fr. vedtægtens §8.
 5. Valg til bestyrelse j.fr. vedtægtens §6
  1. Valg af to suppleanter.
  2. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Eventuelt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være tilgået bestyrelsen skriftligt senest tre uger før generalforsamlingen. Afstemning foregår normalt ved håndsoprækning, men dirigenten, bestyrelsen eller mindst flertallet af de tilstedeværende kan begære skriftlig afstemning.

Ekstraordinær generalforsamling kan når som helst indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, når det skriftligt begæres af mindst 1/4 af foreningens stemmeberettigede medlemmer. Den ekstraordinære generalforsamling skal i så fald indkaldes med to ugers varsel senest en uge efter, at begæringen er indgivet. Dagsorden skal vedlægges.

§6 Bestyrelsen består af mindst fem medlemmer. Valgperioden for de af generalforsamlingen valgte medlemmer er på to år. På hvert års generalforsamling afgår halvdelen, hvis antallet af bestyrelsesmedlemmer er lige, og ellers skiftevis det nærmeste antal over og under halvdelen. Genvalg kan finde sted. Ethvert medlem kan fremsætte forslag til bestyrelseskandidater. Dirigenten skal omhyggeligt sikre, at interesserede får lejlighed til at stille op til bestyrelsen. Det bør tilstræbes, at flest mulige lokaliteter er repræsenteret i bestyrelsen. Såfremt der er foreslået flere kandidater, end der skal vælges, skal der foretages skriftlig afstemning således, at hvert medlem maximalt må stemme på det antal opstillede, der det pågældende år skal vælges. Ved stemmelighed afholdes om nødvendigt omvalg. Dernæst lodtrækning. Såfremt der ønskes opstillet et medlem, der ikke er til stede på generalforsamlingen, kræves den pågældendes forudgående accept. De øvrige valg j.fr. §5 foretages om nødvendigt efter lignende principper.

§7 Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand, næstformand, sekretær og kasserer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede. Ved stemmelighed udsættes afgørelsen, indtil der opnås flertal. Der udsendes referat af møderne til bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvervene er ulønnede. Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed og kan antage lønnet medhjælp, såvel fast som midlertidig. Foreningen tegnes af formanden i forening med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

§8 Foreningens medlemmer betaler et årligt kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen som et minimumsbeløb, der gælder for personlige medlemmer. Organisationer, foreninger, selskaber og institutioner betaler kontingent efter aftale.

§9 For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue. Kontantbeholdningen skal indsættes i et lokalt pengeinstitut.

§10 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret og skal foreligge i revideret stand ved den efterfølgende ordinære generalforsamling. Regnskabet skal underskrives af begge revisorer.

§11 Vedtægtsændringer kan kun vedtages, såfremt 3/4 af deltagerne på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget er optaget som punkt på dagsordenen, har stemt for forslaget.

§12 Foreningen er tilsluttet Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

§13 Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes som anført i §5. Afgørelsen kan kun træffes, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede, og 2/3 af disse stemmer for. Vedtages den men uden tilstrækkelig tilslutning, skal den forelægges for en ny ekstraordinær generalforsamling, der afholdes tidligst en måned og senest to måneder efter. Stemmer 2/3 af de fremmødte for foreningens opløsning er den vedtaget. l tilfælde af foreningens opløsning overgår den eventuelle formue til Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur eller til lignende formål, som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling.

Læs vores nye brochure: 54187_brochure_M65-1

By og Land Jubilæumsbog

BY og LAND i Ulfborg-Vemb udgiver i en flot jubilæumsbog i anledning af lokalforeningens første 10 år. Du kan læse mere om bogen her

Seneste nyt

 • Referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2017 kl. 14.00 på Café Heden, Ulfborg Kirkeby

  6. maj 2017

  Dagsorden/Referat: Valg af dirigent Leif Carøe var dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Formandens beretning – se nedenfor (kommer senere – tekniske vanskeligheder) Beretningen godkendt Regnskab – se nedenfor Det reviderede regnskab vedlagt som bilag. Overskud på

 • Generalforsamling 2017

  13. marts 2017

  Der indkaldes herved til generalforsamling – søndag den 26. marts kl. 14.00 på Café Heden, Ulfborg Kirkeby. Dagsorden: Valg af dirigent Beretning Regnskab Budget/kontingent Valg – 2 bestyrelsesmedlemmer – 2 suppleanter – 2 revisorer – 1 revisorsuppleant Behandling af indkomne

 • Foreningens høringssvar vedrørende Husbymøllerne

  18. januar 2017

  Høringssvar fra BY og LAND, Ulfborg-Vemb området om tillæg nr. 12 til kommuneplanen – ”område til vindmøller nordøst for Husby”. ____________________________________________________________________ I 2015 blev Holstebro kommunes strategiplan justeret. I den anledning konstaterede foreningen at byrådet havde lavet en langsigtet og