Referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2017 kl. 14.00 på Café Heden, Ulfborg Kirkeby

Dagsorden/Referat:

 1. Valg af dirigent
  Leif Carøe var dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet.
 2. Formandens beretning – se nedenfor (kommer senere – tekniske vanskeligheder)
  Beretningen godkendt
 3. Regnskab – se nedenfor
  Det reviderede regnskab vedlagt som bilag. Overskud på 2.041,05 kr. Regnskabet blev godkendt.
 4. Budget og kontingent – se nedenfor (kommer senere – tekniske vanskeligheder)
  Budgettet blev godkendt og kontingentet forblev uændret
 5. Valg:
  2 bestyrelsesmedlemmer
  Bent Wolder og Vibeke Albinus blev genvalgt
  2 suppleanter
  Henrik Hoffmeyer blev genvalgt
  2 revisorer
  Søren Outzen og Inga Schmidt blev genvalgt/valgt .
 6. Behandling af indkomne forslag.
  Ingen indkomne forslag
 7. Eventuelt
  Forespørgsel om vandtårnet i Vemb bliver renoveret. Man var i færd med at søge fondsmidler. Vandtårnet har 100 års jubilæum i 2017. Ejerne ville oprindelig afstå vandtårnet for kr. 200, hvis der kunne findes penge til renovering. Nu er de imidlertid trådt ud af aftalen, så planen er på standby.

 

 

 

Udgivet i Nyheder

Generalforsamling 2017

Der indkaldes herved til generalforsamling – søndag den 26. marts kl. 14.00 på Café Heden, Ulfborg Kirkeby.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Budget/kontingent
 5. Valg – 2 bestyrelsesmedlemmer – 2 suppleanter – 2 revisorer – 1 revisorsuppleant
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Bestyrelsesmedlemmerne Vibeke Albinus og Bent Volder Mortensen er på valg – begge modtager genvalg.

Udgivet i Nyheder

Foreningens høringssvar vedrørende Husbymøllerne

Høringssvar fra BY og LAND, Ulfborg-Vemb området om tillæg nr. 12 til kommuneplanen – ”område til vindmøller nordøst for Husby”.

____________________________________________________________________

I 2015 blev Holstebro kommunes strategiplan justeret. I den anledning konstaterede foreningen at byrådet havde lavet en langsigtet og relevant beslutning om at sikre de store naturområder som der er i Holstebro kommune.

I strategiplanen under Landskab og natur er der under mål for landskab og natur, følgende fastsat:

De steder i kommunen, hvor særligt store og uforstyrrede landskaber er intakte, skal det prioriteres at de forbliver uforstyrret af byggeri og tekniske anlæg, da disse områder stadigt bliver sjældnere.

En stærk og bevarende beslutning.

Der var en klar forventning om, at projektet ”område til vindmøller nordøst for Husby” nu var historie – men vi må konstatere at det ikke er tilfældet.

Det er trist at vi må konstatere, at vi har et byråd der ikke står fast på det de beslutter – hvad årsagen så end er hertil?

Der er fremkommet forskellige rapporter til belysning af projektets indhold. Senest er landskabsanalysen kommet i udkast – en analyse som borgmesteren har givet tilsagn om, skal indgå i afklaringen af om området er egnet til vindmøller. Via agtindsigt har vi nærstuderet afsnittet:

 1. Landskabskarakterområde kystflade Nissum Fjord og Husby Sø.

I rapporten står bl.a. under sårbarhedsvurdering:

Landskabskarakterområdet generelt:

På grund af landskabets enkle og åbne karakter vurderes landskabet robust over for projekter der understøtter landskabets karaktertræk, men samtidig sårbar overfor ændringer, der enten bryder landskabskarakteren eller bidrager til en kumulativ effekt.

I rapportens pkt. 3.4.6 Tekniske anlæg:

Det er nok den mest præcise afvisning af at placere vindmøller i området:

Der står:

Landskabet vurderes heller ikke egnet til at indpasse andre tekniske anlæg med en mere lav karakter som eksempelvis solcelleanlæg.

Når vi nu konstatere hvad der i øvrigt sker i området, så er der andre projekter i gang, der taler imod at der bliver opsat møller i området.

Holstebro kommune samarbejder med Lemvig kommune om etablering af Naturpark Nissum Fjord. Det er svært at se sammenhængen mellem et naturfyldt område der fyldes op med næsten 15o meter høje møller og i en sådan mængde at der vil være en belastning for området. Det betyder også – i ren markedsføring, at argumentet uberørt natur ikke vil kunne anvendes.

Vi er blevet oplyst om, at i vort naboland Tyskland er Naturparker friholdt for tekniske anlæg – formentlig for at kunne anmelde parkerne som uberørt natur.

Vi har alle hørt, at Planloven er under revision. Miljøministeren har meldt ud, at han kan se muligheder i at møller i fremtiden også kan placeres på andre områder end de kendte.

Det var måske en anledning til, at nærværende sag sættes i bero indtil den justerede planlov er er på gaden.

Vi skal sluttelig oplyse, at vi fuldt ud bakker op om DN Holstebro høringssvar af 11. januar 2017.

Vemb den 18. januar 2017

Med venlig hilsen

By og Land – Ulfborg-Vemb området

Leif Herman Carøe

LHC@paradis.dk

21653346

Udgivet i Nyheder

Ændring af mødested den 12. januar 2017 – Høring vedr. Husbymøllerne

På grund af pladsforhold, flyttes mødet til

 

Kantinen i Multihallen, Sdr. Nissum, Kirkebyvej 11 A, Sdr. Nissum, 6990 Ulfborg

Udgivet i Nyheder

Vindmøller nordøst for Husby – Høring og debat

“Foreningen Nordøst for Husby” inviterer bekymrede borgere til en høring vedr. Holstebro kommunes planer om at opsætte 12 kæmpevindmøller mellem Husby og Sdr. Nissum. Kommunens forslag er i høring med høringsfrist den 18/1-2017.

Tid: torsdag den 12/1-2017 kl. 19 – 21

Sted: Pallisbjerg Herregård, Pallisbjergvej 5, 6990 Ulfborg

Panel med deltagere af embedsmand fra Holstebro kommune, embedsmand fra Ribe Stift samt repræsentanter for foreninger med naturinteresser: Dansk Ornitologforening, Dansk Naturfredningsforening, Friluftsrådet, By og Land, Foreningen Nordøst for Husby.

Vel mødt til orientering og debat!

Udgivet i Nyheder

Læs vores nye brochure: 54187_brochure_M65-1

By og Land Jubilæumsbog

BY og LAND i Ulfborg-Vemb udgiver i en flot jubilæumsbog i anledning af lokalforeningens første 10 år. Du kan læse mere om bogen her

Seneste nyt

 • Referat fra generalforsamlingen den 26. marts 2017 kl. 14.00 på Café Heden, Ulfborg Kirkeby

  6. maj 2017

  Dagsorden/Referat: Valg af dirigent Leif Carøe var dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet. Formandens beretning – se nedenfor (kommer senere – tekniske vanskeligheder) Beretningen godkendt Regnskab – se nedenfor Det reviderede regnskab vedlagt som bilag. Overskud på

 • Generalforsamling 2017

  13. marts 2017

  Der indkaldes herved til generalforsamling – søndag den 26. marts kl. 14.00 på Café Heden, Ulfborg Kirkeby. Dagsorden: Valg af dirigent Beretning Regnskab Budget/kontingent Valg – 2 bestyrelsesmedlemmer – 2 suppleanter – 2 revisorer – 1 revisorsuppleant Behandling af indkomne

 • Foreningens høringssvar vedrørende Husbymøllerne

  18. januar 2017

  Høringssvar fra BY og LAND, Ulfborg-Vemb området om tillæg nr. 12 til kommuneplanen – ”område til vindmøller nordøst for Husby”. ____________________________________________________________________ I 2015 blev Holstebro kommunes strategiplan justeret. I den anledning konstaterede foreningen at byrådet havde lavet en langsigtet og